Начало    Вход    За нас    Контакти
тел: 0897 883 445

Общи условияОбщи условия за пътуване с България Холидей ООД
Общи условия и правила за Резервация и Плащане на България Холидей ООД
Общи условия за ползване на сайта на България ХолидейОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ С БЪЛГАРИЯ ХОЛИДЕЙ ООД

 


 

1. България Холидей поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заплатените от него услуги.

2. България Холидей се задължава да предостави точна информация за предлагания продукт, всички необходими за пъту­ването документи - ваучер, билет за транспорт, медицинска застраховка и др.

3. България Холидей се задължава да не променя цената на зап­латените от клиента услуги, освен когато това е предвидено изрично в договора или в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано съгласно чл.34 от ЗЗТ. (промяна в стойността на транспортните разходи в това число на горивото, на летищни, пристанищни и др.такси свързни с услуги по договора, промяна на валутен курс.)

Краен срок, в който потребителят има право да се откаже от договора, без да дължи неустойка и обещетение:

Пътувания в страната    : 11 дни преди датата на отпътуване.

Пътувания в чужбина    : 22 дни преди датата на отпътуване.

Когато цената на туристическата услуга е обявена във валута различна от български лева преизчисленията се извършват по фиксинга на БНБ в деня на плащане.

4. В случай, че клиента желае да му бъдат предоставени до­пълнителни услуги, извън програмата или има специфични изисквания по отношение на храна, настаняване и други, трябва да ги предяви при попълване на договора за пътува­не. България Холидей ще направи всичко възможно да ги удов­летвори, но не може да гарантира безусловно изпълнението им, за което клиента ще бъде информиран.

5. В случай, че извънредни обстоятелства налагат промяна или анулиране на резервацията, България Холидей се задължава да предложи подходяща и приемлива алтернатива. Клиентът ще бъде информиран незабавно и може да избере една от следните алтернативи:

- да приеме налагащите се изменения при настаняване в обект с по-ниска категория, България Холидей ще възстанови разликата между заплатената услуга и реалната цена;

- да закупи друго пътуване;

- да анулира пътуването.

Клиентът има задължението да уведоми България Холидей за своя избор в 3-дневен срок от получаване на уведомлението за промяна или отказ, но не по-късно от началната дата на пъ­туване.

България Холидей ще възстанови в пълен размер заплатената сума, в срок от 7 дни, след датата за отказ от страна на клиента.

При невъзможност за осъществяване на пътуването и в до­пустимия за програмата срок, който не може да бъде по-малък от 7 дни преди датата на настаняване - за пътувания в страната и по-малък от 15 дни преди датата на отпътуване - за пътувания в чужбина, клиентът може да прехвърли правата и задълженията си по настоящия договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за реализиране на туристическата услуга.

6. За някои от предлаганите програми са в сила минимален брой участници, за което клиентьт ще бъде информиран. В случай, че необходимия брой участници не бъде достигнат, България Холидей си запазва правото да анулира пътуването, като се задължава да уведоми клиента своевременно и при въз­можност да му предложи пътуване за друга дата. При отказ от страна на клиента да приеме новото предложение, България Холидей се задължава да възстанови в пълен размер, зап­латената от него сума.

7. България Холидей не носи отговорност за услуги, които кли­ентът е закупил индивидуално на място, а не чрез негов пред­ставител.

8. В случай, че по време на пътуването, клиентът нанесе те­лесни повреди или причини имуществени щети, всички въз­никнали разходи са за негова сметка.

9. При подаване на заявка за туристически услуги, клиентът трябва да заплати депозит в размер на 50% от стойността на заявените услуги, за всяко лице на възраст над 2г, в срок до 14 дни преди датата на заминаване /за пътувания в страната/и до 21 дни преди датата на заминаване /за пътуване в чужбина/. След тези срокове, клиенгьт заплаща пълната стойност на пъ­туването. При заявка по телефона, туристическата услуга тряб­ва да бъде потвърдена е подписване на договор, не по-късно от края на следващия работен ден.

10. Резервацията се счита за потвърдена при подписване на настоящия договор,

При извършване на промяна от клиента в допустимите срокове на заявената туристическа услуга се подписва нов договор.

11. При анулация на потвьрдена резервация и ако не са уточне­ни други условия и срокове, в зависимост от спецификата на избраната услуга, от заплатената сума се удържат следните не­устойки:

 

Пътувания в страната


до 10 дни - 50% от депозита

от 10 до 3 дни - стойността на депозита

по-малко от 3 дни - 100% от услугите

 

Пьтувания в чужбина


до 21 ден - 50% от депозита

от 21 до 14 дни стойността на депозита

от 14 до 7 дни - 70% от услугите

по-малко от 7 дни - 100% от услугите

България Холидей не носи отговорност и не вьзстановява суми, в случай, че анулациите са причинени от форсмажорни причи­ни, като военни действия, терористични актове, стачки, епиде­мии, природни бедствия и други обстоятелства извън неговия контрол.

 

12. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място и пред доставчика на услугите и представител на България Холидей или пред обслужващата фирма за отстраняване на слабостите. Пре­дявяването става в писмена или друга подходяща форма, поз­воляваща то да бъде възпроизведено /телефакс, електронна поща и др./. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворе­ни, клиентът трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 дни след завръщането си клиентът тряб­ва да представи писмена рекламация и приложен протокол. България Холидей се задължава, да предостави писмено станови­ще в срок от 30 дни след постъпване на рекламацията.

13. Възстановяване на суми за услуги, неизползвани изцяло или частично, по вина на България Холидей или негови контрагенти, се извършва само срещу предоставяне на издадените от България Холидей потвърдителни документи /билети, ваучери и др,/ със съответно нанесени и заверени от представителите на България Холидей поправки или анулации.

Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично по вина на клиента услуги не се възстановяват.

14. България Холидей не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на: клиента; действия на трето лице, несвързано с из­пълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат; непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на България Холидей или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задъл­жения.

15. Допълнителни условия за пътуване в чужбина

България Холидей се задължава да предостави преди сключването на настоящия договор писмено или по друг подходящ начин информация за паспортния и визовия режим и сроковете за получаване иа необходимите документи, както и информация за медицинските и санитарните изисквания, свързани с пъту­ването и престоя.

 

При пътуване в чужбина на малолетни или непълнолетни лица, България Холидей в срок не по-голям от 7 работни дни преди датата на пътуването, предоставя на родителя, настойника или попе­чителя информация, даваща възможност за пряк контакт с малолетния/непълнолетния или отговарящо за него лице на място­то на пребиването му.

 

България Холидей предоставя на клиента оригинал на застрахова­телна полица по застраховка "медицински разходи при болест и злополука на турист" преди началото на пътуването, в слу­чай, че туриста няма такава.

 България Холидей има подписан договор за сключена застраховка за ТО ОТГОВОРНОСТ с “Интерамерикан България” ЗЕАД с адрес: гр.София, бул. „Александър Стамболийски” 55.

 

16. При хотелски резервации, които се заплащат от клиента, на място, в избрания туристически обект, България Холидей инкасира такса резервация в размер не по-голям от 50% от първата но­щувка.

 

НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ВЛИЗАТ В СИЛА ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПЪТУВАНЕ С БЪЛГАРИЯ ХОЛИДЕЙ ООД.

 

 

 

 

Общи условия и правила за Резервация и Плащане на

БЪЛГАРИЯ ХОЛИДЕЙ ООД

 

 

Уважаеми клиенти,

 

За да направите резервация е необходимо да посочите следните лични данни, като име, адрес, телефонен номер, e-mail.

 

Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за Защита на Личните Данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за Туризма.

 

Предоставената от Потребителя информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с неговата резервация и няма да бъде предоставяна за други цели.

 

Преди да подаде заявка за резервация, отговорност на Потребителя е да се запознае с Общите Условия за  Резервация и Плащане на „България Холидей” ООД.  Страните по споразумението са „България Холидей” ООД  и Потребителя. Ако, трето лице е направило резервацията от името на Потребителя, то това лице се задължава към отношението на „България Холидей” ООД  за всички задължения, произтичащи от договора за настаняване в хотел като солидарен длъжник заедно с Потребителя.

 

Всяка резервация ще бъде счетена за акт (или заявка) за закупуване на съответното настаняване, обект на тази резервация. При неспазване на някое от условията за плащане на потвърдената резервация, тя се счита за отказана от страна на Потребителя.

 

Потребителя трябва да е съгласен и да приема тези условия. Ако Потребителя не приема Общите Условия за Резервация и Плащане, заявката му няма да бъде разгледана.

 

Резервации и записвания:

 

Заявките за резервации се извършват съгласно един от следните начини:

 

а. Чрез попълнена и изпратена заявка за резервация от официалната интернет страница на България Холидей ООД – www.bulgariaholiday.bg

b. чрез e-mail : office@bulgariaholiday.bg

c. чрез факс: 00359 2 956 84 08

 

След като получим и обработим Вашата заявка, Вие ще бъдете уведомени за възможността резервацията Ви да бъде направена.

 

Цени и заплащане:

 

Цените публикувани в интернет страницата на „България Холидей” ООД са брутни с включен ДДС. Общата дължима сума от Потребителя се калкулира, в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца, обслужване и т.н.

 

„България Холидей” ООД си запазва правото да променя цените и специалните оферти в интернет страницата си. При вече направени, потвърдени и платени резервации, дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.

 

При потвърждение на резервацията от страна на „България Холидей” ООД, Потребителят трябва да заплати  дължимата по конкретната резервация сума в размер на 100% в рамките на 24 ч.  След изтичане на посочения срок и непостъпило плащане, резервацията се анулира автоматично. В случай, че Потребителя е възпрепятстван да плати сумата за извършена вече резервация, е необходимо да уведоми „България Холидей” ООД на email: office@bulgariaholiday.bg или на телефон: 00359 2 950 50 70. При неспазване на това условие „България Холидей” ООД не носи морална, материална или друга отговорност за анулацията на направената резервация. Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно потвърдена/направена след извършване на 100% плащане на сумата по конкретната заявка и получаване на потвърждение за настаняване. Същото ще получите от страна на „България Холидей” ООД по електронен път в случай на успешно плащане и правилно въведени контактни данни. Потребителят потвърждава, че е пълнолетен гражданин (навършени 18 години). Отговорност на Потребителя е да провери своята резервация и да се увери, че всички детайли са верни.

 

Условия за анулации и промени по резервации:

 

Всяка анулация, неизползване или промяна на вече платена резервация, трябва да бъде изпратена писмено от Потребителя до „България Холидей” ООД на email: office@bulgariaholiday.bg или на факс: 00359 2 956 84 08. „България Холидей” ООД възстановява при поискване заплатената сума, като начислява неустойка, както следва:

а. В случай, че Потребителя се откаже от резервация, анулации на вече заплатени резервации без неустойка се извършват, както следва:

Пътувания в страната

·  при анулация до 11 дни преди датата на настаняване Потребителя заплаща само 5% разход за транзакция при връщане на сума;

·  при анулация до 10 дни преди датата на настаняване „България Холидей” ООД задържа 25% от внесената сума като неустойка + 5% комисионна  (разход за транзакция);

·  при анулация от 10 до 3 дни преди датата на настаняване „България Холидей” ООД задържа 50% от внесената сума + 5% комисионна (разход за транзакция);

· при анулация по-малко от 3 дни преди датата на настаняване „България Холидей” задържа 100% от внесената сума.

Пътувания в чужбина

· до 22 дни преди датата на настаняване Потребителя заплаща само 5% разход за транзакция при връщане на сума;

· при анулация  до 21 дни преди датата на настаняване „България Холидей” ООД задържа 25% от внесената сума като неустойка + 5% комисионна  (разход за транзакция);

· при анулация от 21 до 14 дни преди датата на настаняване „България Холидей” ООД задържа 50% от внесената сума + 5 % комисионна (разход за транзакция);

· при анулация от 14 до 7 дни преди датата на настаняване „България Холидей” ООД задържа 70% от внесената сума + 5 % комисионна (разход за транзакция);

· при анулация по-малко от 7 дни преди датата на настаняване „България Холидей” задържа 100% от внесената сума.

b. В случай, че Потребителя се откаже от резервация, касаеща периоди на настаняване по време на Регионални или Национални празници или други в т.ч. (Нова Година, Великден, Коледа, Студентски Празник и др.), суми по вече заплатени резервации не се възстановят, а конкретната резервация се счита за анулирана!

с. При необходимост от връщане на платени суми,  същите ще бъдат  възстановени единствено с кредитна операция по картата на картодържателя или банковата му сметка, с която е платена резервацията в срок от 30 дни, считано от датата на съответната анулация и съобразно предходните 2 точки.

d. „България Холидей” ООД си запазва правото да анулира потвърдена и платена резервация  в случай на форсмажорни обстоятелства и други независещи от „България Холидей” ООД причини. В тези случаи „България Холидей” ООД ще предприеме следните действия:

- Ще предложи на Потребителя настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени  или

- Ще възстанови платените от клиента суми в 30- дневен срок от датата на получаване на писмено искане от Потребителя, като няма да дължи неустойки на същия.

 

Видове плащания:

 

Разплащането може да се осъществи по следните начини:

1)   Чрез системите за електронни разплащания на Epay.bg  и Paypal.com  

· При тези плащания сумата се получава от обслужващия сайт и след успешно заплащане, той гарантира Вашата резервация. „България Холидей” ООД  не получава никакви данни за вашите кредитни или дебитни карти.

2)   Чрез банков трансфер

· Плащането на цялата сума трябва да се извърши  в посочения след резервирането срок. След осъществяването на плащането е необходимо да се изпрати копие от платежно нареждане или вносна бележка на факс: 00359 2 956 84 08 или на e- mail: office@bulgariaholiday.bg

· При електронно банкиране е необходимо да изпратите детайлите на плащането на e- mail: office@bulgariaholiday.bg

3)   В офиса на фирма „България Холидей” ООД

· Плащането трябва да се осъществи в посочения след резервирането срок

· При заплащане на интернет резервация в офиса на „България Холидей” ООД е необходимо да представите копие/ разпечатка от направената и потвърдена от „България Холидей” ООД интернет резервация.

Забележки:

· Ако интернет резервацията не бъде платена в указания срок и при плащане по банков път не е изпратено копие от документа на плащане, Вашата резервация ще бъде автоматично анулирана от резервационната система.

· При резервации с начална дата следващия ден е препоръчително да се избере плащане с дебитна/кредитна карта, тъй като това ускорява процеса на обработка на резервацията.

 

Допълнителни условия:

 

„България Холидей” ООД  предоставя на клиента туристическа услуга, съгласно заявката за резервация от уеб сайта, факса, e-mail-a или от подадена такава в офиса на „България Холидей” ООД  и условията, описани подробно в Общите условия за резервация.

 

1. Права и задължения на страните:

1.1. „България Холидей” ООД поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заплатените от него услуги.

1.2 „България Холидей” ООД се задължава да не променя цената на заплатените от Потребителя услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.

1.3. В случай, че Потребителят желае да му бъдат предоставени допълнителни услуги, извън програмата или има специфични изисквания по отношение на храна, настаняване и други, трябва да ги заяви при подаване на заявката за резервация. „България Холидей” ООД ще направи всичко възможно, за да ги удовлетвори, но не гарантира безусловно изпълнението им.

1.4. При заявка по телефона, туристическата услуга трябва да бъде потвърдена от Потребителя в писмен вид в офиса на „България Холидей” ООД, по факс, посредством електронна поща или посредством Резервационната Форма в интернет сайта на „България Холидей” ООД - www.bulgariaholiday.bg

1.5. При анулация на потвърдена резервация и ако не са уточнени други условия и срокове, в зависимост от спецификата на избраната услуга, от заплатената сума се удържат неустойки съгласно Условията за анулация.

1.6. „България Холидей” ООД не носи отговорност и не възстановява суми в случай, че анулациите са причинени от форсмажорни причини, като военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и други обстоятелства.

1.7. „България Холидей” ООД не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.

1.8 Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от Потребителя на място пред доставчика на услугите и представител на „България Холидей” ООД или пред обслужващата фирма с цел отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена или друга подходяща форма, позволяващо то да бъде възпроизведено (факс, електронна поща и др.). В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, Потребителят трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 дни след завръщането си Потребителят трябва да представи писмена рекламация и приложен протокол. „България Холидей” се задължава, да предостави писмено становище в срок от 30 дни след постъпване на рекламацията.

1.9 Възстановяването на суми за услуги, неизползвани изцяло или частично, по вина на „България Холидей” ООД или негови контрагенти, се извършва само срещу предоставявне на издадените на клиента потвърдителни документи (билети, ваучери и други) със съответно нанесени и заверени от представители на „България Холидей” ООД поправки и анулации.

1.10 Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на Потребителя, не се възстановяват.

1.11 Всички цени, обявени в сайта на „България Холидей” ООД, както и в e-mail съобщенията, изпратени до Потребителя, са в лева и са крайни/ в някои случаи е възможно да са обвързани с други предложения, промоции и условия/.

1.12 „България Холидей” ООД си запазва правото да разширява и променя функционалности, условия и продукти на този уеб сайт, като всички направени изменения ще бъдат отразявани своевременно на сайта.

1.13 Потребителят декларира, че посочените от него в бланката за резервация телефони, факс, e-mail действително могат да бъдат използвани от „България Холидей” ООД при необходимост.

1.14 Документи, които „България Холидей” ООД издава на Потребителя при потвърдена и платена резервация:

· Потвърждение на резервация, гарантиращо правото за настаняване;

· Фактура за платената сума по направена резервация;

· Туристически ваучер за настаняване в страната или чужбина, според случая;

· Договор за пътуване с „България Холидей” ООД.

 

Транзакционната валута при плащане с карта е Български лев (ЛВ).
Ако на сайта има и цени в други валути, освен в Български лев, те са само за информативни цели.

 

Резервацията Ви е гарантирана само след извършване на плащане към „България Холидей” ООД

 

Моля, адресирайте Вашите въпроси, свързани с интернет резервации до e – mail: office@bulgariaholiday.bg  или позвънете на тел.: 02 950 50 70 .

 

 

 

 

 

Общи условия за ползване и покупка на оферти обект на колективно пазаруване

 

I. Общи условия

 

1.1  Интернет сайта www.bulgariaholiday.bg e разработен и се поддържа от дружеството „България Холидей” ООД, регистрирано по законите на Република България с ЕИК: 123629117, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Света Троица 196, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Григор Пърличев 9, ет.1, ап.1, с удостоверение за туроператор № 5034/ 28.01.2005 г., електронна поща за контакт: office@bulgariaholiday.bg, телефон за контакт за рекламодатели и потребители: 02/ 950 50 70, 0897 883 445 .

1.2  Настоящите общи условия представляват условия за предоставяне от „България Холидей” ООД на собствения си интернет сайт www.bulgariaholiday.bg, за осъществяване на виртуални контакти между рекламодатели и потенциални  купувачи-потребители и за уреждане взаимоотношенията между Рекламодателя, „България Холидей” и Потребителите във връзка с ползването  на интернет сайта www.bulgariaholiday.bg и поражданите от това права и задължения на трите страни.

1.3  Потребителят заявява, че е запознат и съгласен с общите условия за ползване на сайта и декларира това с активно поведение (кликване на съответния бутон – „Съгласен съм и приемам общите условия”, което означава, че приема настоящите Общи условия) или запазване на пасивно поведение (ненапускане на сайта).

1.4  „България Холидей” ООД има право да обновява настоящите „Условия за ползване” във всеки един момент. Ползвайки сайта, Вие се съгласявате с направените промени.

 

 

 

II. Пояснение на използваните в „Условията за ползване” термини:

 

1.1   „Сайтът/сайта” – платформа на „България Холидей” за онлайн пазаруване по метода на груповото пазаруване;

1.2   „Потребител” – това е потребител на сайта, който ще извърши покупка на ваучер, даващ правото да се използва и/или да се придобие посочената в него услуга и/или стока при предварително известни и обявени в сайта условия;

1.3   „Рекламодател” (Търговец)  – физическо или юридическо лице, което чрез Платформата, собственост на „България Холидей” ООД, предоставя туристическата услуга, описана в сайта и посочена във ваучера;

1.4   „Ваучер” – вид електронен документ, удостоверяващ закупуването на правото да използва и/или да придобие посочената в него услуга при предварително обявени на сайта условия. Валидният ваучер съдържа уникален код, който удостоверява, че Ваучерът е заплатен от Потребителя;

1.5   „Приносител на ваучер” – физическо лице, което държи ваучер, независимо от основанието и начина, по който е установило държането си, и което се явява пред посочения във ваучера Рекламодател, за да получи туристическата услуга, посочена във ваучера. Приносителят на ваучера може да е различен от лицето, посочено във ваучера;

1.6   „Сделка” – публикувано в сайта предложение за закупуване на ваучер за определена туристическа услуга;

1.7   „Активиране на сделка” – моментът, след който всички закупени ваучери дават право на техните приносители да получат туристическата услуга, посочена в тях. Активирането на сделка настъпва след настъпването на предварително посочено в сайта условие, което най-често е закупуването на предварително обявен минимален брой ваучери, за определената туристическа услуга;

1.8   „Край на сделката” – моментът, след който се преустановява продажбата на ваучери за определена туристическа услуга. Този момент е предварително обявен на сайта, но „България Холидей” ООД има право по своя преценка да обяви край на сделката и преди изтичане на обявеното на сайта време;

1.9   „Срок на валидност на ваучер” – срокът, след изтичането на който рекламодателят има право да откаже да извърши доставката на туристичската услуга, посочена във ваучера. Срокът на валидност на ваучера се обявява на сайта за всяка отделна сделка;

1.10          „Виртуален ПОС терминал” – платежна страница на обслужващата сайта банка, към която Потребителя (Клиента) се пренасочва за въвеждане на картовите данни при извършване на плащане;

1.11          "Микросметка" - сметка на Потребител, създадена в платежната система ePay.bg ;

1.12          „Случайно събитие” – непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

 

III. Предмет на договора

 

1. С ползването на сайта Потребителят заявява, че има правото, пълномощията и дееспособността да сключи и да бъде обвързан с тези условия. 

2. "България Холидей" ООД  предоставя възможност, начин за интернет пазаруване посредством използването на своята интернет платформа bulgariaholiday.bg

3. С предоставянето на информация (контактна и информация, свързана с поръчката на Потребителя) на сайта, Потребителя се съгласява, че "България Холидей" ООД   може да влезе в контакт с Потребителя във връзка с информацията, която Потребителя е изпратил, но "България Холидей" ООД   не носи отговорност за предоставянето на всяка отделна туристическа услуга. 

3.1. "България Холидей" ООД  гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали за предлаганите туристически услуги, съдържащи се в сайта, с изключение на случаите, когато "България Холидей" ООД  е въведена в заблуждение относно предоставената информация за дадена туристическа услуга от самия предоставящ я Рекламодател. В такива "България Холидей" ООД  ще съдейства  на Потребителя за предявяване на възникнали претенции пред конкретния Рекламодател. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват препоръка за покупка на съответната туристическа услуга. Потребителя приема и се съгласява, че използването на материалите, съдържащи се в сайта е отговорност на самия Потребител. 

3.2. В случай на отправяне на рекламация от страна на Потребител на туристически услуги, вследствие на която рекламация се налага замяна на услуги или възстановяване на платена сума, то тогава "България Холидей" ООД   ще съдейства за предявяване на възникнали претенции пред конкретния Рекламодател, като участва наравно с Потребителя до разрешаване на спора и евентуалното удовлетворяване на претенцията, чрез преговори и доброволно уреждане на претенцията.

3.3. Предлаганите от "България Холидей" ООД  туристически услуги са с цени, които са окончателни, като в тях са включени всички данъци и такси. В случаите, когато в цената не са включени допълнителни съпътстващи услугата разходи до цената на конкретно прадлаганата туристическа услуга, се посочва допълнителната сума, която Потребителят следва да заплати.

4. "България Холидей" ООД  се явява посредник чрез своята интернет платформа като средство за комуникация от разстояние между Рекламодателите, предлагащи конкретната туристическа услуга и Потребителя по смисъла на чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и не е страна в търговските отношения между Потребителя и Рекламодателя (Търговеца). Поради това всички искове и претенции, произтичащи от Закона за защита на потребителите и останалото законодателство на Република България, следва да бъдат отправяни директно към Рекламодателя (Търговеца), респективно към Потребителя.

5.  За да бъдат избегнати недоразумения при ползването на сайта и потреблението на предоставяната от "България Холидей" ООД  услуга, Потребителя декларира, че е съгласен, че доколкото закупените от Потребителя туристически услуги чрез интернет платформата на "България Холидей" ООД  попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП, правата по чл. 52, 54, 55 и 58 не са гарантирани на Потребителя, освен ако Рекламодател (Търговец) изрично не е посочил, че за конкретна сделка Потребителя може да се ползва от тези права. С това негово съгласие Потребителя дава чрез кликване на съответния бутон –“Съгласен съм и приемам общите условия”, така както е посочено и в началото на настоящите Общи условия, което кликване означава, че Потребителя приема същите.

6.  Потребителя дава изричното си и безусловно съгласие на основание чл. 53, ал. 1 от ЗЗП, че ще заплати услугата, която закупува чрез интернет платформата (сайта) на "България Холидей" ООД , 100% авансово.

7.  "България Холидей" ООД  не е в състояние да гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до сайта, и следователно не може да гарантира, че информацията винаги ще бъде напълно актуална и без допуснати грешки. Доколкото закона позволява,"България Холидей" ООД  не поема никакви гаранции, преки или косвени, по отношение на точността на информацията, съдържаща се в някои от материалите на сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до сайта.  

8. "България Холидей" ООД  не отговаря за загуби или вреди, които могат да възникнат от използването на информация и материали, съдържащи се в сайта.

9.  Кореспонденция или участие в промоции, сделки или други търговски взаимоотношения от страна на Потребителя с Рекламодатели (Търговци), намерени на или чрез сайта, включително доставка на съответните услуги, както и всички други срокове, условия, гаранции или отговорности, свързани с подобни взаимоотношения са единствено между Потребителя и тези Рекламодатели (Търговци). Потребителя, дава съгласието си, че "България Холидей" ООД  не носи отговорност за загуби или щети от всякакъв вид, възникнали в резултат от подобни сделки, или като резултат от наличието на такива Рекламодатели (Търговци) на сайта. 

 10. "България Холидей" ООД  си запазва правото да спира сайта по всяко време, без да обосновава причини за това, включително, но не само поради актуализации или подобрения, като не носи отговорност за такова спиране.

11. "България Холидей" ООД  единствено поддържа интернет сайта bulgariaholiday.bg, като не носи отговорност при следните случаи:

  • за нарушаване на авторски и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта собственост на "България Холидей" ООД 
  • за вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки, банери, поставени в настоящия сайт
  • за вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на "България Холидей" ООД или трети лица, подизпълнители на сайта bulgariaholiday.bg
  • за вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди

12. Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на bulgariaholiday.bg.  Когато Потребителят промени потребителското си име, bulgariaholiday.bgне проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост. 

13. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа  да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно "bulgariaholiday.bg" за всеки случай на извършено или открито нарушение, да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му. Да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора, да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия за ползване. 

14. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да извлича чрез технически средства или по технически начин, възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на "bulgariaholiday.bg", както да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на "bulgariaholiday.bg".

15. Потребителят се задължава да защитава и предпазва Сайта, "България Холидей" ООД , нейните представители, клиенти, членове на ръководния персонал или служители от каквито и да е искове, задължения и съдебни разноски, които биха могли да възникнат при нарушаване на тези Условия. Потребителят се задължава да ограничи евентуалните задължения на "България Холидей" ООД  до сумата, заплатена за използваните услуги.

 

IV. Условия за продажба на ваучери чрез сайта на "България Холидей" ООД

 

Чрез сайта всеки клиент може да закупи ваучер при спазването на следните условия и ограничения:

  • Потребителят е декларирал, че отговаря на условията за ползване на сайта;
  • Потребителят е декларирал, че приема настоящите Общи условия;
  • Потребителят е изпълнил техническите стъпки за покупка на ваучер, описани в т.1 по-долу;
  • Потребителят е извършил плащане по описания в т.1 по-долу начин.

1.  Техническите стъпки за сключване за покупка на ваучер, както и условията и начина на плащане са както следва:

1.1 За да закупи ваучер от сайта, Потребителят трябва да има регистрация. Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Тя е задължителна само за покупка на ваучери. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно, без да е необходима регистрация. 

1.1.2 Регистрацията на Потребителя се извършва, по следния начин: Потребителят предоставя на "България Холидей" ООД  следната информация: име, фамилия, телефон и актуален имейл. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационния формуляр са истински, пълни и точни и при промяна на последните ще уведоми "България Холидей" ООД  своевременно. В случай, че Потребителят предостави неверни и/или неактуални данни, "България Холидей" ООД  има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

1.1.3 За да бъде извършена покупка на ваучери от сайта, Потребителят задължително трябва да е влязъл в профила си. Покупката се извършва чрез натискане на бутона „купи сега”. (Потребителят може да купи както за себе си, така и за приятел,  но не и едновременно). 

1.1.4 При натискане на бутона „купи сега”, се  зарежда следваща стъпка от процеса на електронното пазаруване : екран „купуване”, на който Потребителя трябва да избере количеството ваучери, които желае да закупи (част от сделките имат ограничение за един ваучер на човек, което е указано в условията на сделката. При покупка на ваучери като подарък клиентът може да закупи неограничен брой ваучери, но последователно).

1.1.5 Преди да продължи с покупката, Потребителят задължително трябва да заяви съгласие с общите условия, като  направи това с отбелязване на съответното за това място, след което да избере типа платежна система (системата на ePay.bg, Easypay, банков път или в офиса на „България Холидей” ООД), като се има предвид следното:

•   Съгласие с Общите условия се декларира чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия" и натискане на виртуалния бутон "купи". По този начин Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат и съгласен с настоящите Общи условия, и се задължава да ги спазва. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита Потребителят, чрез чийто профил е извършена поръчката.

• Ако по някаква причина дадена оферта отпадне, не съществува никакъв риск – Потребителят заплаща само за оферта, която е влязла в сила и за която е получил ваучер в профила си.

• Ако сделката е активна или стане активна впоследствие, след като покупката е завършена, бенефициентът на ваучера (Потребителят или приносителят на ваучера) ще получи  по имейл „потвърждение” (електронен ваучер с уникален код). Тя ще бъде налична и в “Моите ваучери”.

• Потребителят или приносителят на ваучера може да ползва закупената туристическа услуга като представи на рекламодателя (търговеца) разпечатан ваучер.

• Всички цени на сайта на „България Холидей” ООД са в български левове, с включен ДДС.

•  Покупката от сайта на ”България Холидей” ООД се осъществява с кредитна или дебитна карта. Приемат се плащания чрез банкови карти MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron. Приемат се плащания и през системата на ePay.bg. 

2.  Потребителят, закупил ваучер чрез сайта, се счита обвързан от условията на сделката, обявени на сайта, като по-конкретно, но не само, е длъжен да се съобрази със следното условие: 
•   упражняването на правата по ваучера може да бъде обвързано от определени ограничения, описани на сайта за всяка отделна сделка.

3. ”България Холидей” ООД не носи отговорност, ако трето лице – приносител на ваучера е упражнило правата по него без знанието или въпреки волята на Потребителя;

4. Рекламодателят е длъжен да обслужи Потребителя, притежаващ активиран ваучер в съответствие с условията на ваучера. Ако Потребителят е отишъл при Рекламодателя след изтичане срока на валидност на ваучера, Рекламодателят е длъжен да предостави на потребителя стоката или услугата по реални актуални цени към деня на представяне на ваучера. Ако Потребителят е избрал услуга, надвишаваща стойността на ваучера, той доплаща на Рекламодателя разликата.

5. За да закупите Ваучер, от Потребителя се изисква да има профил и парола. За да ползва Сайта Потребителя трябва да има профил. Потребителят носи отговорността за всички действия, резултат на използването на Сайта през своя потребителски профил и той се задължава при използването му да спазва всички приложими местни закони и разпоредби. С настоящото Потребителя се задължава да уведомява ”България Холидей” ООД  незабавно за всеки случай на неразрешено използване на профил, парола или за какъвто и да е друг случай на предполагаемо нарушение на сигурността и  да поддържа информацията в профила си актуална. Потребителят ще бъде  отговорен за всяка комуникация и всички действия, които се случват през неговия профил, включително и тези, които са извършени без негово позволение. Съответно, Потребителя ще носи отговорност да взема необходимите мерки незабавно в случай, че някоя парола е била открадната, за нея е изтекла информация, има риск да е узната от трети лица или по друг начин е била използвана без съгласието на Потребителя.

6. С подаването на поръчка за ваучер за услуга, Потребителя отправя  предложение до Рекламодателя за закупуването на ваучера/-ите, който/ито е избрал при условията, описани в този Договор и във Ваучера. Ваучерът, който Потребителя закупува, може да бъде използван за покупката на  услуги от продавача му, наричан в настоящия договор "Рекламодател". Рекламодателят е продавачът на стоките и услугите, предмет на Ваучера и само Рекламодателят е отговорен за приемането на Ваучера като разменно средство при покупката на Потребителя.

 

V. Права на интелектуалната собственост

1. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с дизайна на Интернет страницата, изображенията (с изключение на авторските и всички други права върху изображенията и марките на MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, както и авторските и всички други права върху изображения, наименования и съдържанието на предоставяните услуги, запазени от предоставящите ги търговци), принадлежат на ”България Холидей” ООД.

 

 

VI. Защита на личните данни

  
1. ”България Холидей” ООД  си запазва правото да събира, пренася и обработва информация, свързана с използването на сайта, а с приемането на настоящите условия и използването на сайта Вие се съгласявате със събирането, пренасянето и обработката на предоставяна от Вас информация, в съответствие с настоящите общи условия и действащото законодателство. Личните данни, събирани по време на регистрация от ”България Холидей” ООД, са необходими за извършване на покупка от сайта. Тези данни няма да бъдат предоставяни на трети лица и се съхраняват, докато Потребителят има активен профил в сайта. Профила на Потребителят може да бъде изтрит от базата на”България Холидей” ООД само след като се свърже с „България Холидей” и изрази своето желание личните му данни да бъдат изтрити.

2. ”България Холидей” ООД  полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. 


3. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, ”България Холидей” ООД  обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Имената и телефонния номер от поръчката са видими за Рекламодателя предоставил офертата, която закупува Потребителят.


4. Ограниченията по т. 2 не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай ”България Холидей” ООД  има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство. 


5. ”България Холидей” ООД  събира и използва информацията за Потребителите  единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ”България Холидей” ООД .

 
6. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на промотирани услуги, под условие. 


7. Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване. 


8. ”България Холидей” ООД  се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато: 
- е получило изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент; 
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; 
- други посочени в закона случаи.

  

 

VII Допълнителни условия:


Интернет сайтът "bulgariaholiday.bg" е собственост на "България Холидей" ООД   с ЕИК: 123629117, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул. Света Троица 196  e-mail адрес  office@bulgariaholiday.bg

 

1. Предлагани туристически услуги:
Предлаганите в "bulgariaholiday.bg"туристически продукти са предоставяни от различни фирми, които се представят под формата на промоционални дневни оферти. В страницата на всяка оферта е обявено подробно описание, съдържание, количество, цена, отстъпка, както и фирмата-доставчик / Рекламодателя.


2. Лични данни:
 "България Холидей" ООД  гарантира защитата на личните данни на клиентите чрез "bulgariaholiday.bg". Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателнaта система "ePay.bg" и др. гарантиращи сигурността им. "България Холидей" ООД   няма достъп до данните на банковата карта на клиента и не съхранява номера на банкови карти.


4. Работа с Потребители:
Поради спецификата на услугата си, "bulgariaholiday.bg" предлага на Потребителите възможност за отказ на вече направена поръчка и връщане на осъществено плащане в случай, че офертата е все още активна на страницата на сайта или не по-късно от 7 дни, от датата на приключване на офертата. Възстановяването на сумата се извършва в срок от 7 работни дни след като Потребителят предостави нужната информация на електронна поща office@bulgariaholiday.bg

 

5. При извършване на покупка всеки Потребител, съгласявайки се с посочените условия, сключва договор с фирмата, осигуряваща конкретната оферта. "България Холидей" ООД   не е страна по договора между клиента и Рекламодателя, тъй като Рекламодателят е продавач на туристическите услуги, а "България Холидей" ООД   е продавач на нематериалните права, съдържащи се във ваучерите на Рекламодателя .

 

6. В случай, че Потребителят е заплатил цената на дадена оферта, но не се е сдобил с Ваучер, а  "България Холидей" ООД   няма възможност да му го осигури, то  заплатената сума се възстановява на Потребителя в срок от 7 работни дни след като Потребителят предостави нужната информация на електронна поща office@bulgariaholiday.bg

 

7. Всички суми, които подлежат на връщане на Потребителя, от страна на „България Холидей” ООД се облагат с неустойка от  5% разход за транзакция при връщане на сума.